تقویت انگشتان با پاشنه آزاد

تقویت انگشتان با پاشنه آزاد


پیش از این روش تشخیص کف پای صاف را برای شما گفتیم و عوارض صافی کف پا را شرح دادیم، اگر کف پای صاف دارید و دنبال ورزش هایی هستید که از شروع درد و علائم جلوگیری کنید مقاله زیر را مطالعه کنید.

صافی کف پا به این معنی است که شما در موض فشار بیشتری از کف زمین بر پای خود هستید و مسیر اندام تحتانی (مچ، زانو، لگن) در نهایت کمرتان این فشار زیاد را تحمل می کنند به ویژه در حرکات ورزشی و راه رفتن های طولانی دچار درد مزمن در کف پا و به تدریج در زانوها لگن و کمرتان می‌شوید.

ورزش برای کف پا

برای کشش دادن عضلات پشت ساق پا، آزادسازی فاشیای کف پا و تقویت عضلات مچ پا ورزش های زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

تقویت عضلات قوس کف پا

تقویت عضلات قوس کف پا

تقویت عضلات قوس کف پا

 1. روی صندلی بنشینید و پای مشکل دار خود را روی پای سالم قرار دهید.
 2. یک کش به پای خود ببندید.
 3. با دست خود پای خود را بالا بکشید.
 4. در مقابل قدرت کشش باند مقاومت کنید و پای خود را آرام به حالت اول برگردانید.

تقویت انگشتان

تقویت انگشتان

تقویت انگشتان

 1. روی صندلی بنشینید و پای خود را روی حوله ای قرار دهید.
 2. با انگشتان خود حوله را بگیرید و رها کنید تا حوله به سمت شما بیاید.
 3. پاشنه خود را روی زمین نگه دارید و بلند نکنید.
 4. در مراحل بعدی برای افزایش تقویت، وزنه ای روی حوله قرار دهید.

تقویت انگشتان با پاشنه آزاد

تقویت انگشتان با پاشنه آزاد

تقویت انگشتان با پاشنه آزاد

 1. پای مشکل دار خود را روی یک پله روی حوله قرار دهید. پای سالم روی پله قرار نمی گیرد.
 2. با انگشتان پای خود حوله را بگیرید، پاشنه خود را به سمت زمین پایین بکشید.
 3. سپس پای مقابل خود را روی پله قرار دهید و مجددا حرکت را با پای مشکل‌دار شروع کنید.

کشش پشت ساق پا

کشش پشت ساق پا

کشش پشت ساق پا

 1. روی پله قرار بگیرید و فقط قسمت جلوی پا ها را روی پله قرار دهید.
 2. پاشنه های خود را به سمت پایین بکشید در حدی که به پشت ساق پا کشش وارد شود.
 3. چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس ریلکس کنید.

کشش فاشیای کف پا

کشش فاشیای کف پا

کشش فاشیای کف پا

 1. رو به روی دیوار بایستید.
 2. انگشتان خود را به دیوار فشار دهید و تلاش کنید تا زانوی خود را به سمت دیوار ببرید تا حدی که فشار کشش شما وارد شود.
 3. چند ثانیه این حالت را نگه دارید و سپس ریلکس کنید.

آزادسازی فاشیای کف پا

آزادسازی فاشیای کف پا

 1. روی صندلی بنشینید یک پای خود را روی یک توپ تنیس قرار دهید.
 2. پای سالم را روی زمین قرار دهید و کمر خود را خم نکنید.
 3. توپ را زیر پای خود تکان دهید. به جلو و عقب ببرید و بچرخانید.

اندام تحتانیبیماری هاپا

آزادسازی فاشیای کف پاپاتشخیص کف پای صافکف پای صافناهنجاری کف پای صافورزش برای کف پاورزش مناسب برای صافی کف پا