اندام تحتانی

اندام تحتانی شامل ران ، زانو تا انگشتان پا می باشد. زانو به علت تحمل وزن فرد در طول زمان می تواند دچار پدیده سائیدگی یا همان آرتروز زانو شود.
هر چند سن مهم ترین فاکتور شروع آرتروز زانو می باشد ولی با مراقبت و ورزش های تقویتی می توان از بروز آرتروز زانو تا حد امکان پیشگیری کرد.
در این بخش به کلیه بیماری های اندام تحتانی خواهیم پرداخت.

پیدا نشد!