اندام فوقانی

اندام فوقانی از شانه تا نوک انگشتان دست را شامل می شود که در افراد مختلف مثل ورزشکاران و افرادی که کار زیادی با دست خود انجام می دهند به علل مختلف می تواند دچار مشکل شوند.
علاوه بر بیماری های اندام فوقانی ، تمرینات ورزشی برای تقویت عضلات در این بحث مورد بررسی قرار می گیرد.

پیدا نشد!