نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله یا (EMG – NCS) Electromyography and Nerve Conduction Studies
الكترودياگنوز یک روش تشخیصی است که به بررسی اعصاب محیطی در اندام های فوقانی و تحتانی می پردازد.
در این روش سرعت هدایت عصب و یا سایر پارامترهای عصب عصب و عضله بررسی می شود و در موارد زیر کاربرد دارد:
تشخیص گرفتگی در مچ دست مثل سندروم تونل کارپ
تشخیص درگیری عصب در بیماری های دیسک گردن و کمر
بررسی محل آسی عصب و میزان ترمیم آن بعد از عمل جراحی
بررسی درگیری اعصاب در بیماری دیابت یا نوروپاتی دیابتی
تشخیص بیماری های عصبی عضلانی مادرزادی

پیدا نشد!